top of page

General conditions (algemene voorwaarden)

GENERAL CONDITIONS OF OTENTI PRAKTIJK B.V., ESTABLISHED AT THE HAGUE

 1. CORPTECH is a tradename of Otenti Praktijk B.V., a limited liability company (in Dutch: besloten vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, trade register number 62642871, whose object is to practice the profession of lawyer (in Dutch: advocaat) (“CORPTECH”).

 2. These general conditions are applicable to all instructions (including, without limitation, supplemental and further instructions) rendered to and accepted by CORPTECH, unless explicitly agreed otherwise in writing prior to the acceptance of any instructions. The applicability of the instructing client’s general conditions is explicitly excluded.

 3. All instructions are deemed to be instructions rendered to and accepted by CORPTECH only, pursuant to a contract for professional services (in Dutch: overeenkomst van opdracht), even if it is the express or implied intent that an instruction will be performed by a specific person. The operation of article 7:404 of the Dutch Civil Code, which addresses the last mentioned case, and the operation of article 7:407 (2) of the Dutch Civil Code, which creates a joint and several liability in those cases in which an instruction is given to two or more persons, is excluded. In acting upon an instruction, CORPTECH may call upon the assistance, under its responsibility, of employees of CORPTECH and, where appropriate, may engage the services of third parties.

 4. CORPTECH shall exercise due care in performing an instruction and selecting and engaging the services of third parties. When engaging the services of third parties, CORPTECH shall (except in the case of local counsel engaged to file papers in Dutch courts outside Amsterdam (in Dutch: procureur) and bailiffs (in Dutch: deurwaarders)), as far as practically possible, select such third parties after consultation with the client. Any and all liability in respect of such third parties is excluded.

 5. If the performance of an instruction by CORPTECH gives rise to liability, this liability shall at all times be limited to the amount which is paid under CORPTECH’s liability insurance in respect of the matter concerned plus the amount of any deductible (in Dutch: eigen risico) which under the terms of the insurance policy is for the account of CORPTECH. If, for whatever reason, the insurer makes no payment under the insurance policy referred to above, any liability shall be limited to a sum equal to the amount paid by the client to CORPTECH in relation to the matter, or the relevant part thereof, in respect of which the liability has arisen, subject to a maximum of EUR 20,000. Without prejudice to the provisions set forth in article 6:89 of the Dutch Civil Code, the right to compensation for damages shall at any rate terminate twelve months after the occurrence of the event that caused, whether directly or indirectly, the damages for which CORPTECH is liable.

 6. Performance by CORPTECH of instructions shall be exclusively on behalf of the instructing client. The (contents of) the works and services performed shall not confer any rights on third parties.

 7. In respect of instructions performed, fees, disbursements, office expenses and V.A.T. shall be payable by the instructing client. Invoices must be paid within the period stated on the invoice or, in the absence thereof, within fourteen days from the date of the invoice. Should payment not be received within such period, the client shall be deemed to be in default, without any further notice being required.

 8. CORPTECH shall have the right to request the instructing client to make an advance payment prior to any work being undertaken. Any such advance shall be set-off against the final invoice in the relevant matter.

 9. CORPTECH is the controller regarding the personal data processing related to its services. CORPTECH processes personal data in accordance with its privacy statement (see CORPTECH’s website: www.corptech.nl).

 10. The relationship between CORPTECH and the instructing client is governed by the laws of The Netherlands. The court of Amsterdam, the Netherlands shall have exclusive jurisdiction over any dispute which may arise between CORPTECH and a client. Notwithstanding the above, CORPTECH shall have the right to take legal action against the client in a court of law that would have had jurisdiction over disputes between the client and CORPTECH if the above nomination of jurisdiction had not been made.

 11. Notwithstanding your right to institute proceedings before the Amsterdam District Court, performances by CORPTECH are subject to its complaint and dispute resolution rules; see www.corptech.nl for further information.

 12. These general conditions are stipulated not only for the benefit of CORPTECH, but also for the benefit of its shareholders and their managing director, managing directors of CORPTECH, employees and all persons engaged by CORPTECH in relation to the performance of an instruction.

 13. In the event of any conflict between the Dutch text of these general conditions and the text of any translation thereof, the Dutch text shall prevail.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP OTENTI PRAKTIJK B.V., GEVESTIGD TE DEN HAAG

 1. CORPTECH is een handelsnaam van Otenti Praktijk B.V., een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, KvK nummer 62642871, die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen (“CORPTECH”).

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CORPTECH te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door CORPTECH op grond van een overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Het staat CORPTECH vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden van CORPTECH te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

 4. CORPTECH zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. CORPTECH zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden (behoudens ingeval van procureurs- en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van CORPTECH voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 5. Indien de uitvoering van een opdracht door CORPTECH leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van CORPTECH wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van CORPTECH komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever terzake de opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan CORPTECH is betaald, tot een maximum van EUR 20.000,=. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor CORPTECH aansprakelijk is.

 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en, indien van toepassing, omzetbelasting verschuldigd. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

 8. CORPTECH is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.

 9. CORPTECH is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. CORPTECH verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring (te vinden op de website van CORPTECH: www.corptech.nl).

 10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en CORPTECH is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en CORPTECH kennis te nemen, met dien verstande dat CORPTECH bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en CORPTECH kennis te nemen.

 11. Niettegenstaande uw recht om een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Amsterdam, is op iedere opdracht en de uitvoering daarvan de klachten- en geschillenregelingen van CORPTECH van toepassing, zie www.corptech.nl voor meer informatie.

 12. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van CORPTECH, maar ook ten behoeve van alle aandeelhouders en hun bestuurders, bestuurders van CORPTECH, alle personen die voor CORPTECH werkzaam zijn en alle personen die bij de uitvoering door CORPTECH van enige opdracht zijn ingeschakeld.

 13. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

bottom of page